Nyheder/Presse/Arkiv

Her finder du uddrag af aktuelle pressemeddelelser og nyheder fra DTL og andre offentlige  instanser.

Du kan også finde DTL på Facebook på vores officielle side, og DTLs forum (kun for medlemmer af DTL).

Bemærk, dette er også et ARKIV, de mest aktuelle nyheder ligger ØVERST:

AL. / Arbejdsgruppen i DTL.

 

30.06.2021 – Vedr. SAVE THE PIGMENTS.

SAVE THE PIGMENTS

På grund af et forslag i EU-regi om forbud mod den blå og grønne farve, blev der i februar 2021 oprettet Council of European Tattoo Associations (European Tattoo Panel), bestående af formænd/repræsentanter fra Europas forskellige tatovør foreninger/sammenslutninger. De har nu lavet et stort arbejde, og en af deres kontakter vil tale vores sag i EU parlamentet.

En petition/underskriftindsamling er sat i gang, “denne går direkte til EU” for at bevare brugen af vores blå og grønne farver som vi bruger i dag. Dette fordi forbuddet kommer til at ramme utrolig mange flere farver. Mario Barth / Intenze taler om 75 % af farverne grundet de mange toner af farve man har i dag Lilla, mudtones, mixtones, skintones etc. Dette kan være starten på forbud mod flere farver.

Link til underskriftindsamlingen ligger på den officielle DTL Facebook side. Vi opfordrer alle til at gå ind og registrer jer og underskriv, det er mega vigtigt.

Hilsen Frank Rosenkilde, formand Dansk Tatovør Laug

Link til DTL’s Facebook side: https://www.facebook.com/dansktatovoerlaug

NYT NYT NYT

Underskriftindsamlingen har nu fået over 50.000 votes, det er den mest succesfulde underskriftindsamling i EU’s historie.

KEEP SUPPORTING

Det er stadig vigtigt at sprede ordet og gøre ALLE opmærksomme på denne petitition.

Link til European TattooPanel på Facebook: https://www.facebook.com/TattooPanel

Sidste nyt (Juni/Juli 2021) på engelsk:

The status quo regarding the EU petition @savethepigments is still the same. Since March 23, 2021 when Erich Mähnert and Michl Dirks successfully and impressively presented the petition to the European Petitions Committee, the ball is in the court of the EU Commission. Since then, we are still waiting for a written statement from the EU Commission on how the ban can be lifted. In addition, the EU Health Committee and the Environment Committee are currently dealing with the regulation and the petition.

We must therefore continue to be patient. In the meantime, please make sure that the petition and the ban on our pigments are not forgotten.

….

04.08.2020 – Fra DTLs Facebook side, vedr. tatovering af mindreårige.

Dansk Tatovør Laug (DTL) har fulgt den store opmærksomhed fra medierne de seneste dage, omkring tatovering af mindreårige.

Der er desværre for tiden, en tendens til, at forældre mener, at det er lovligt at deres børn bliver tatoveret når bare de giver tilladelse til dette.
Derfor er både DTL og tatovører landet over meget tilfredse med, at der er kommet fokus på dette og at det en gang for alle, bliver slået fast, at man ikke må tatovere mindreårige, uanset om forældrene giver tilladelse.
Det er ganske enkelt ikke en tilladelse forældre kan give, præcis som de heller ikke kan give børn under 16 lov til at købe alkohol.

Tatovørerne rundt omkring i landet ser frem til ikke at skulle diskutere med sure og opfarende, samt bedrevidende forældre, om at bryde loven og tatovere deres børn med risiko for store bøder til følge.
Den nye registreringslov kræver desuden at man registrerer, at kunden er 18 år.

Man kan håbe på at der også bliver fokus på et andet stort problem med mindreårige, som køber billigt/farligt tatoveringsgrej og tatoverer hinanden.
Man kan ikke forbyde internet handelen, men som loven er, er det ulovligt og strafbart at tatovere, hvis man ikke er registreret tatovør i et registreret og godkendt studie.
Dette gælder også for børn.
Der er allerede flere verserende sager bla.en anmeldelse af en mindreårig som har tatoveret andre mindreårige i hjemmet uden at være registreret og under ikke godkendte forhold, samt anmeldelser mod tatovører som har tatoveret mindreårige.

Desuden kan de fleste nok regne ud, at det ikke er fornuftigt at tatovere en person som ikke er fuldt udvokset. Mange forstår heller ikke hvor megen skade en tatoveringsmaskine egentlig kan forvolde når den håndteres af ukyndige hænder.

Frank Rosenkilde. Formand.
Dansk Tatovør Laug

 

 

ARKIV

19.04.2020

Det er nu lovligt at tatovere i Danmark igen (pr. 20.04.2020). Sundhedsstyrelsen har udstukket følgende retningsliner:

 

Anbefalinger vedr. forebyggelse af smitte med COVID-19 ved tæt kontakt mellem asymptomatiske personer i arbejdsmæssig sammenhæng 

Baggrund: COVID-19 epidemien i Danmark er aftaget, hvilket bl.a. skyldes tiltag i samfundet, der siden marts er taget for at sikre fysisk afstand mellem personer og styrke hosteetikette og håndhygiejne

I takt med den gradvise og kontrollerede åbning af en række samfundsfunktioner, der er indledt i uge 16, samt med omstillingen af sundhedsvæsenet til øget aktivitet på andre områder end COVID-19-patienter, forventes øget kontakt mellem mennesker, og dermed også en mindre stigning i smittetrykket i det danske samfund.

Det vil fortsat gælde, at personer med bekræftet COVID-19 skal selvisolere sig, eller behandles under isolation på sygehus, samt at personer med luftvejssymptomer af alle sværhedsgrader skal holde sig hjemme og undgå kontakt med andre, indtil COVID-19 er afkræftet.

Personer, der er smittet med SARS-CoV-2, kan smitte uden, at der er symptomer. Virus kan udskilles 1-2 dage før symptomdebut, og den største virusudskillelse ses ved symptomdebut. Den mest betydelige smitte antages at ske fra personer med hoste, nysen m.v.

I en overgangsperiode, hvor der er øget smittetryk og stor modtagelighed i befolkningen på grund af manglende immunitet, er der derfor behov for tiltag til at hindre smittespredning fra personer uden tegn på sygdom, men som alligevel kan være smittet og i risiko for at smitte andre.

Det væsentligste er fortsat at overholde anbefalingerne om at holde 1-2 meters afstand samt god hosteetikette, håndhygiejne og hyppig rengøring af overflader, der berøres af mange mennesker. I situationer, hvor en tæt kontakt ikke kan undgås, skal der imidlertid i denne overgangssituation overvejes supplerende tiltag, der kan forebygge smittespredning ved at etablere barrierer mellem personer.

Vedrørende afstand anbefales 2 meters afstand i det offentlige rum, men i anbefalinger til sundhedsvæsenet angives 1-2 meters afstand. Dette sidste er ud fra en betragtning om, at der i sundhedsvæsenet generelt er bedre mulighed for at vurdere, om en person har symptomer på COVID-19, og om andre smittereducerende tiltag skal tages i brug. I det nedenstående tages generelt udgangspunkt i situationer udenfor sundhedsvæsenet, og derfor er anbefalingen 2 meters afstand.

Sundhedsstyrelsen har i disse anbefalinger lagt vægt på et forsigtighedsprincip i en overgangsperiode med øget smittetryk. Der er tale om supplerende tiltag, den enkelte i den aktuelle situation kan tilvælge ud fra et forsigtighedsprincip.

Smittemåder SARS-CoV-2 smitter gennem dråbe- og kontaktsmitte. Det vil sige dels fra små dråber fra luftvejene, der spredes via host og nys, dels ved at spyt og snot med virus afsættes i omgivelserne og berøres af andre, der derved kan føre virus til ansigtet. Da dråber fra luftvejene falder til jorden indenfor 2 meter, mindskes risikoen for dråbesmitte effektivt ved at holde 1-2 meters afstand. Risikoen for kontaktsmitte mindskes ved god håndhygiejne og rengøring, især rengøring af overflader og genstande, der berøres af mange mennesker (fx borde og dørhåndtag).

Da personer uden symptomer ikke hoster eller nyser, er det formentlig i denne situation primært kontaktsmitte, altså at man rører ved de samme ting og ved sit ansigt, der er af betydning. Dette understreger vigtigheden af god håndhygiejne samt hyppig og grundig rengøring med fokus på overflader, der berøreres af mange eller som kommer i personkontakt, herunder håndtag, bordflader, armlæn, behandlingsbrikse, nakkestøtter, redskaber m.v.

Supplerende tiltag hvor afstand ikke er mulig: I situationer hvor det ikke er muligt at holde 2 meters afstand, er der en række mulige tiltag der kan gøres for at minimere en eventuel risiko for smitte gennem dråber fra luftvejene, både fra kunde/klient/patient til personale og omvendt. Der kan være tale om adfærdsmæssige tiltag eller tiltag til at danne en barriere mellem personerne.

Adfærdsmæssige tiltag: Længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt på under 2 meters afstand bør i videst muligt omfang enten undgås eller reduceres i tid og risiko.

Generelt bør alle indledende samtaler, kontakter m.v. foretages på afstand, og den uundgåelige tætte kontakt skal aftales, den skal reduceres i tid og omfang, og den skal afbrydes når der ikke længere er behov.

Hvor tæt kontakt er uundgåelig, skal særligt længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt undgås. Det kan f.eks. ske ved, at bioanalytikeren, der skal tage en veneblodpøve, lægen der skal måle blodtryk eller tatovøren, der skal skuldertatovere, beder personen vende ansigtet bort og man kan sidde forskudt. Hos f.eks. massører kan man bede kunden vende hovedet nedad på briks. 

Barrierer I situationer hvor ansigt-til-ansigt kontakt indenfor 2 meter ikke kan undgås, kan man opsætte en fysisk barriere mellem personale og kunde/klient/patient. Hvor muligt kan dette være en skærm af plastic eller glas, fx ved en betalingsdisk eller hvor der skal gives tæt kunde- eller patientvejledning i f.eks. brug af hjælpemidler m.v. Hvor det ikke er muligt, fx ved kosmetisk behandling i ansigtet, når en social- og sundhedshjælper assisterer en ældre borger med mundhygiejne eller hårpleje, eller frisøren klipper pandehår, kan personalet evt. anvende et ansigtsdækkende visir. Dette kan især overvejes ved ansigt-til-ansigt kontakt af over 15 minutters varighed, som f.eks. ved udførelse af ansigtsbehandlinger, eller hvor opgavevaretagelsen indebærer korterevarende ansigt-til-ansigt kontakt med mange forskellige personer på en arbejdsdag, som f.eks. ved blodprøvetagningsambulatorium.

I situationer hvor ansigtsdækkende visir ikke er muligt, som f.eks. spaltelampeundersøgelse hos optiker eller øjenlæge, kan der anvendes ansigtsmaske (type II).

Såfremt kunder/klienter/patienter er bekymrede for at blive smittet af en behandler, fx fordi de er i en risikogruppe, kan de vælge at skabe en barriere ved selv at anvende et visir eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, en ansigtsmaske (type I). Der er her tale om at udvise et forsigtighedsprincip i en overgangsperiode med øget smittetryk og en modtagelig befolkning, og i særlige situationer hvor de ikke kan undgå tæt kontakt med andre.

Bemærkninger vedrørende brugen: Visirer og evt. masker skal ikke bruges som erstatning for tiltag som afstand, hosteetikette og håndhygiejne, men kan tjene som et supplement i tilfælde hvor anbefalinger om afstand ikke kan overholdes. Personer med luftvejssymptomer skal ikke søge tæt kontakt med brug af visir eller maske med mindre det er aftalt ved kontakt med sundhedsvæsenet mhp. udredning og behandling.

Det er vigtigt at visirer/masker bruges korrekt. De bør ikke berøres under brug, da man i så fald kan føre smitte til ansigtet, og de skal skiftes når de bliver snavsede. Generelt kan samme visir anvendes en hel arbejdsdag, og nogle typer visir kan vaskes og genbruges. Masker skal kasseres efter brug, og de skal skiftes, når de bliver våde, snavsede eller berøres, da de mister deres beskyttende effekt.

Det kan ikke anbefales at bruge hjemmelavede masker af stof, da et enkelt studie tyder på øget smitteforekomst ved brug af disse1.

Ved kommunikation om brugen af visirer/masker skal ovenstående forbehold og informationer om fordele og ulemper tydeligt kommunikeres til borgere, virksomheder og sundhedspersoner.

Revurdering: Denne vurdering gælder indtil videre, og vil senest blive revurderet af Sundhedsstyrelsen ved udgangen af maj 2020. Det forventes at de beskrevne tiltag kan ophæves på et tidspunkt med faldende smittetryk og/eller stigende erhvervet eller induceret immunitet.

Dokumentation: Der er modstridende videnskabelig dokumentation for, at visirer eller ansigtsmasker kan mindske smittespredning i det offentlige rum. Evidensen er senest systematisk undersøgt i en opdatering fra 6. april 2020 af et tidligere Cochrane-review fra 20112. Denne fandt samlet set ingen statistisk signifikant effekt af brug af maske på hverken forekomst af influenza-lignende symptomer eller på laboratorie-verificeret influenza blandt brugerne. Studiet er endnu ikke peer-reviewed.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO3) og det europæiske smitteagentur (ECDC)4, konkluderer, at trods den manglende dokumentation for effekt kan brugen af ansigtsmasker i det offentlige rum overvejes som smittereducerende tiltag i det offentlige rum som supplement til fysisk distancering og hygiejnemæssige tiltag ud fra teoretiske overvejelser.

Videnskabelige undersøgelser og WHOs og ECDCs anbefalinger fokuserer vel at mærke på brugen af ansigtsmasker i det offentlige rum som led i at hindre smittespredning fra personer med sygdom, men ikke som led i at hindre smittespredning til raske personer. Både WHO og ECDC understreger, at brug af ansigtsmasker i sundhedsvæsenet bør prioriteres.

Der er derfor ikke grundlag for at gøre de beskrevne tiltag obligatoriske, men der er tale om supplerende tiltag, den enkelte i den aktuelle situation kan tilvælge ud fra et forsigtighedsprincip og under forudsætning af, at de omtalte barrieremetoder er tilgængelige.

Juridiske rammer: Efter bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til lokaler, skal fysiske og juridiske personer, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, opfylde en række krav.

Det er bl.a. at:                            

Der må maksimalt være 1 Persson per 4m2

Lokalerne skal indrettes så smittefare minimeres 

Der skal være informationsmateriale om at personer med symptomer på COVID-19 ikke skal gå ind i butikken, og der skal være informationsmateriale om god håndhygiejne 

Alle medarbejdere skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god håndhygiejne og hensigtsmæssig adfærd 

Der skal så vidt det er muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kunderne 

Der skal benyttes handsker ved håndtering af ikke-emballerede fødevarer.

…opdateres

 

24.03.2020 – DTL står for donaton af værnemidler 4 steder i Danmark

Til ALLE tatovører i Danmark, vores sygehuse løber tør for værnemidler, derfor har vi iværksat dette initiativ.

Hvis man har mulighed for at aflevere UBRUDTE pakker med håndsprit, ansigtsmasker, plastikforklæder eller gummihandsker til Sygehusene, gøres det på denne måde:

Man kan indtil videre aflevere 4 steder i Danmark, sygehusene vil herefter fordele videre.

 

FYN (Region Syddanmark).

UBRUDTE pakker (uanset antal) afleveres på OUH’s lager i Odense. Man kører selv derind. Adresse er J.B. Winsløws Vej 6. Indgang 211. 5ooo Odense C.

Lageret er åbent hver dag fra kl. 7:00 til kl. 17:00. Man MÅ IKKE GÅ IND, man riger på det tlf. nummer der står ved porten, eller man kontakter en medarbejder udenfor lageret.

 

SJÆLLAND (Region Hovedstaden)

Donationer leveres til Region Hovedstaden, Logistik & Forsyning, Fabriksparken 22, 2600 Glostrup. Att. Henrik Davidian. Tlf. 24438886.

Ankomst ved porten helt til venstre, tættest ved den lave administrationsbygning.

Lageret er åbent fra kl. 7:00 til kl. 15:00.

 

REGION MIDTJYLLAND

Donationerne (ubrudte kasser) afleveres til Aarhus Universitetshospital i varemodtagelsen.

Adressen er Carl Krebs’ vej 36, 8200 Aarhus N.

Indenfor døren markeret med S3 står der en vogn eller palle, hvor i kan aflevere donationerne.

Døren/porten er åben fra 7:00 til 14:00. Hvis nogen skulle komme udenfor dette tidsrum, kan de lægge det på rampe nummer 4. Ubrudte pakker/kasser må gerne pakkes i separate poser, og samles i en kasse eller en gennemsigtig affaldspose.

 

REGION NORDJYLLAND

Donationer (ubrudte kasser) af værnemidler kan afleveres til Region Nordjyllands Centrallager Aalborg. Adressen er Fåborgvej 19, 9220 Aalborg Øst.

Ved ankomst til adressen, kan donationerne afleveres ved port 1, hvor man kontakter en medarbejder umiddelbart inden for døren til venstre for porten. Medarbejderen vil hjælpe med at få donationen ind via porten på en palle.

Ring gerne i forvejen på 29285122 eller 97648510 og aftal en tid, man er i området, så vi er klar til at tage imod donationen.

Der er åbent fra 07:00-15:00, alle hverdage.

Kommer man udenfor åbningstid, vil der være opsat en sort container til venstre for porten, hvor donationerne kan afleveres i.

Er man ikke i nærheden af Aalborg, så kontakt lagerforvalter Brian Elling på 29285122 og aftal en aflevering på et nærliggende hospital.

DTL har nu lavet aftaler med 4 “officielle” donationssteder. Grunden til at det “kun” er 4 steder, er for at lette logistikken, da sygehusene godt kan fordele internt. Mange mindre sygehuse er ikke forberedt på, at skulle modtage og opbevare vores donationer.

Siden dette opslag har vi (i dag 27.03.2020) fået mere info fra REGION MIDTJYLLAND, der oplyser hvor man kan henvende sig hvis man gerne vil donere lokalt:

 

 

22.03.2020 – COVID-19 og kompensation for selvstændige

Der kommer en utrolig mængde informationer for tiden, om kompensation fra Statens side. Alt dette i forbindelse med det påbud mod at tatovere, der trådte i kraft for et par dage siden, hvad enten man er lønmodtager, selvstændig eller har ansatte.
DTL henviser til virksomgedsguiden, der har lagt en fin gennemgang online. Følg dette link:
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/?fbclid=IwAR3ONBZpRszcmRrAe34PTxT2E1KkvV4nnM4Al5BbFuFbr8DCAGr54lYIYgc

Uddrag: Kompensation for virksomheders faste udgifter.
Som virksomhed har du mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for din virksomheds faste udgifter.
Det gælder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Ordningen dækker udgifter i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020.
Ordningen er stadig under udarbejdelse og skal vedtages endeligt i Folketinget. Følg med på Virksomhedsguiden for nærmere information og tidspunkt for åbning for ansøgninger.
Kompensationsordningen vil gælde fra og med den 9. marts til den 9. juni 2020.
Ansøgningen vil foregå digitalt.
Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet.
Ansøgninger modtages ikke, før ordningen åbnes.

DTL påpeger at det er vigtigt at man rådfører sig med egen revisor for at få det fulde overblik, da der findes mange forskellige forretningsformer.

 

18.03.2020 – CORONA/COVID-19 VIRUS I DANMARK

Det er nu ulovligt at tatovere i Danmark og ALLE tatovører holder lukket til 30.03.2020 (eller længere) for at mindske smittespredning. DTL støtter selvfølgelig regeringens påbud. Når dette er sagt (vi skal passe på hinanden) er den næste store bekymring hvor hårdt det rammer vores fag. En bekymring som deles af alle andre selvstændige i Danmark for tiden.

… opdateres

 

15.03.2020 – Til ALLE tatovører i Danmark

Råd og vejledning om Corona/Covid19 virus.

Dansk Tatovør Laug følger de løbende opdateringer om denne virus. Vi vil på ingen måde sprede unødig opstandelse over dette, men oplyse så godt vi kan, da det stadigvæk udvikler sig.

Der er i skrivende stund ikke nogen tiltag fra myndighedernes side, vedrørende tatovører og deres butikker. Som tatovør bør man dog tage situationen alvorligt, leve op til sit ansvar, og følge Sundhedsstyrelsen eller andre statslige instansers eventuelle anbefalinger.

Nogle få tatovører har lukket, oftest af hensyn til familie og andre pårørende, som er i risikogruppe for virus. Respekt for dette, men det er ikke et krav fra nogen instans.

Professionelle tatovører bør i forvejen være gearet mod smitte af forskellig art, og opdaterede med hensyn til normal hygiejne. DTL anbefaler dertil nogle ekstra tiltag, for at sikre sig selv og kunderne så optimalt som muligt.  Der burde ikke være nogen risiko hvis kunderne benytter et studio som tager situationen alvorligt og ellers følger sundhedsstyrelsens anbefalinger i forbindelse med Corona/Covid19.

Råd:

Har kunden været udenlands i risikozone eller andet med risiko for smitte bedes de ombooke deres tid, evt. nogle uger frem,

Har kunden været i kontakt med smittede eller til arrangementer med store forsamlinger anbefales det også at ombooke sin tid.

Har kunden antydning af sygdom, er utilpas, eller lignende, er der adgang forbudt i butikken og aflysning/ombookning af tid.

Tidsbestilling bør foregå på telefon mail eller lignede, ingen unødigt besøg i butikken.

Kunden skal komme alene, ikke noget med ekstra unødigt selskab i butikken.

Ingen håndtryk og kram til kunderne, som også skal spritte hænder af inden indgang hos tatovøren.

Er man som tatovør selv syg eller har mistanke om det, anbefales det på det kraftigste at blive hjemme. Ligeledes, har man som tatovør en samlever, der er i bare en af risikogrupperne, anbefales det på det kraftigste at blive hjemme.

Råd under tatoveringsprocessen

Der er tale om en virus der smitter ved dråbesmitte og kontaktsmitte, så det er vigtigt at undgå at tale, hoste og nyse direkte mod hinanden, hold afstand så vidt som muligt. Brug evt. mundbind / maske. Masker er generelt ikke nok til at stoppe en enkelt virus celle, men da de kun forlader en syg person via dråber af væske der forlader munden, er en maske alligevel en fin barriere. Undgå på noget tidspunkt at have fysisk kontakt med kunden, uden en barriere, såsom handsker og evt. skåneærmer/film.

Ekstra desinficering er en god ide, brug langtidsvirkende midler på alle overflader, også diske ved indgang, dørhåndtag, på toiletter med mere. Coronavirus kan efter sigende overleve på overflader i 24 timer og ifølge Læge Hans Jørgen Holness 24 timer i indtørret sekret.

Råd fra Tyra Grove Krause ved statens serum institut til folk i ”kontaktfag” frisører og massører, som tatovører også falder ind under, Citat: Man skal først og fremmest sikre sig at kunden ikke er syg, man skal ikke have sine hænder oppe ved sine øjne og næse så længe kunden er der, ligeledes skal anbefalinger omkring hoste og nys i ærme og albuebøjningen overholdes. Der er ikke problemer med Corona smitte ved direkte hudkontakt så længe forholdsreglerne overholdes, nemlig håndvask før og efter. Disse råd fra Tyra er ikke rettet direkte til tatovørerne, men relevante alligevel.

Vi opdaterer her på siden, i takt med der kommer nyt fra Sundhedsstyrelsen eller andre instanser, hvor det vedrører tatoveringsbranchen.

Venligst Frank Rosenkilde

Formand, Dansk Tatovør Laug

 

14.03.2020 – Hygiejnekursus i udfordring pga. Corona/Covid-19

Corona situationen ændrer sig hele tiden. Vi nærlæser og følger dagligt sundhedsmyndighedernes anbefalinger, som vi følger punktligt. Situationen i de kommende måneder er ret uforudsigelig. Det er muligt, at forårets komme vil reducere spredning af smitte og dermed sygeligheden. Til sommer er epidemien måske overstået for vores vedkommende.

Det kan vise nødvendigt at aflyse kurserne den 27. og 28. april på Bispebjerg Hospital. Dette vil, dersom det bliver aktuelt, blive meldt ud 4 uger inden kurserne med anvisning af erstatningskurser inden den 1.7. Vi er i færd med at reservere auditorium i sidste halvdel af juni til erstatningskurser, for tilfældets skyld.

Der er p.t. ikke plan om at ændre på kurserne på Marselisborg Center og Fredericia Messecenter, eller kursus for udenlandske tatovører.

Tatovører opfordres til forsat at melde sig til kurserne, uanset usikkerheden, i forventning om at disse kurser gennemføres efter planen. Som sagt følger vi løbende situationen med sigte på, at alle om muligt får kursusbeviserne i orden inden den 1.7.

Hvis situationen mod forventning og i løbet af juni skulle vise sig uløselig, da vil vi kontakte Sundhedsministeriet og Sikkerhedsstyrelsen og påberåbe, at der foreligger force majeure.

Vi melder på kursus’ hjemmeside, når eller hvis der fremkommer nyt af betydning. 

Med venlig hilsen Jørgen Serup, Kursusleder.

Tekst lånt fra; hygiejnekursusfortatovører.dk

opdateres…

 

10.03.2020 – Tillykke til Nyhavn 17 / Tattoo Ole

Retssagen gik om og endeligt sejrede retfærdigheden. Verdens ældste tatovør butik har efter flere års tovtrækkeri og retssager, endeligt fået rettens ord for at de kan blive. Tillykke til alle implicerede med sejren!
Hilsen Dansk tatovør Laug.

 

09.03.2020 – Vigtigt nyt fra SIK

Vigtigt nyt fra sikkerhedsstyrelsen! Dette gælder for alle tatovører i Danmark. Hvis du ikke har fået tilmeldt dig tilsynsordningen kan du risikere en politianmeldelse.

Det er ikke nok at være tilmeldt vejledningsordningen…

Hilsen DTL

 

04.03.2020 – Vigtig meddelelse til alle medlemmer af DTL

Generalforsamling – planlagt til at løbe af staben 22. marts 2000 i Ringe – er UDSAT indtil videre.

Vi ønsker ikke at udsætte vores medlemmer for eventuel smitte af coronavirus, da vi kommer rejsende fra hele landet, og skal sidde sammen det meste af dagen.

Kort fortalt er der flere medlemmer der har kroniske sygdomme eller har familie tæt på med kroniske sygdomme, og som absolut ikke ville kunne klare en omgang COVID19.

Desuden har vi alle har en økonomi og et firma at passe, og ingen af os har råd og lyst til at blive hjemme i 14 dage hvis man skulle være så uheldig at få virus – eller bringe den med til møde og udsætte andre medlemmer og senere udsætte sine kunder for det!

Vi indkalder til ny generalforsamling, når vi har et bedre overblik over situationen.

DTL anbefaler i øvrigt, at alle medlemmer spørger ind til deres kunders færden: Om de har været ude at rejse (eller mødt/krydset rejsende fra Kina, Iran, Sydkorea, Norditalien eller andre områder med coronavirus i omløb), eller om de har haft tæt kontakt til nogen der har været ude at rejse. Og logisk nok bør alle kunder der oplever influenzalignende symptomer som hoste, feber osv. aflyse deres tid, og i stedet søge læge.

Disse initiativer er vigtige, for at bidrage til mindskning af risiko for yderlige smittespredning.

De bedste hilsener til alle medlemmer,

Bestyrelsen i DTL

13.02.2020 – Så er der åbnet for hygiejnekursus

Med tatoveringsloven af juni 2018 blev det et krav, at alle tatoveringssteder i landet skal være registreret hos Sikkerhedsstyrelsen, og det blev samtidig et lovkrav, at alle tatovører skal have gennemgået et 6 timers hygiejnekursus med et bestemt indhold angivet af Seruminstituttet i en ny bekendtgørelse. Uden dette kan man ikke tatovere erhvervsmæssigt i Danmark. Dette indebærer, at alle tatovører – også de kosmetiske tatovører – skal igennem et målrettet hygiejnekursus ud fra de danske krav; ingen hidtidige kurser opfylder de nye krav, og forskellige ”gamle” kursusdiplomer har derfor ikke gyldighed.

Sidste tidsfrist er for almindelige tatovører 1.7.2020, og for kosmetiske tatovører 1.7.2021.

Hygiejnekurset er et heldagskursus og skal indeholde både teori, demonstrationer og praktiske øvelser.

Med de tilbudte kurser ønskes det at være forholdsvis landsdækkende; dog kan de ikke være tilgængelige i alle landets 5 regioner. Første kursus finder sted på Bispebjerg Hospital i København. Herefter vil der være et kursus ved Messecenter Fredericia og siden på Marselisborg Hospital i Århus.  (Tekst lånt fra Sikkerhedsstyrelsen)

 

01.01.2020 – Godt nytår

DTL fejrer i år 30 års jubilæum. Tillykke til os selv.

DTL 1990 – 2020:

DTL er en demokratisk forening for registrerede tatovører i Danmark.
DTL har eksisteret siden 1990, og har i år 30 års jubilæum.
DTL viderebringer nye lovtiltag og får info + høringsmulighed før nye love bliver trukket ned over branchen.
DTL hjælper med at forstå og forklare lovskrifter til medlemmerne.
DTLs bestyrelse har erfaring igennem udviklingen af faget.
DTL er tilmeldt diverse nyhedsbreve fra offentlige instanser, så vi hurtigt er med på hvad der
sker.
DTL samarbejder med lignende og andre brancheorganisationer.

Hertil ”passer DTL på faget” med vores Hall of Fame, og står for god tatoverings skik (og etik).

Bestyrelsen i DTL

 

02.04.2019 – PRESSEMEDDELELSE

Dansk Tatovør Laug slår fast; hjemmetatovering er ulovligt, og hilser den nye tatoveringslov velkommen.

Fra 1. januar 2019 blev loven om registrering og tilsyn, af alle tatovører i Danmark endelig en realitet. For at tatovere lovligt, skal alle tatovører være registret hos Sikkerhedsstyrelsen. For at tatovere lovligt, skal alle tatovører være tilknyttet et registreret tatoveringssted.

Før denne ordning trådte i kraft, har det været det vilde vesten, og der har ikke været nogen regler på området. Alle har kunnet sætte sig ned og tatovere, uden nogen erfaring og uden kendskab til hygiejne og brug af udstyr.

Dette har været meget utilfredsstillende for de professionelle tatovører, og har skabt stor usikkerhed blandt kunder og fans af tatoveringskunsten.

Den nye tatoveringslov har nu været en realitet i 3 måneder, og har kun modtaget positiv feedback fra tatovører og kunder.

Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med alle tatoveringsbutikker i Danmark og kontrollerer;

Om der er dokumentation for brug af tatoveringsfarver

Om der udleveres information til kunderne

Om gulve, vægge, døre og inventar er vaskbare og rene

Om rent og snavset udstyr holdes adskilt

Om der gøren rent og afdækkes mellem hver kunde

Om der er gulvtæpper, dyr eller mad- og drikkevarer i tatoveringsområdet

Om der er let adgang til håndvask, sæbe, håndsprit, servietter og affaldsspand

Om der er åbningsdato på åbne blækbeholdere

Hvad betyder dette for DIN sikkerhed som kunde?

Din tatovør skal i dag være registreret tatovør, og må kun arbejde i et registreret tatoveringssted (butik).

Din tatovør skal på sigt have gennemført et certificeret hygiejnekursus.

Alle farver der bliver brugt i hver enkelt tatovering, skal registreres med lot-nummer og forhandleroplysninger. Der skal ligeledes laves en beskrivelse af tatoveringen og dennes placering.

Disse oplysninger skal opbevares i mindst 5 år, og skal efterfølgende kunne udleveres til kunden, i tilfælde af komplikationer.

På sigt vil alle kopiprodukter – og allergifremkaldende eller giftige farver  – kunne spores, og helt fjernes fra markedet.

Med denne nye lov i ryggen slår Dansk Tatovør Laug fast:

Hjemmetatovering er ulovligt!

 Man må ikke tatovere i sit køkken, badeværelse, eller andre rum i sin ejendom.

Man må ikke tatovere, uden at være registreret i sikkerhedsstyrelsens database.

Hvis din tatovør har ansatte (danske såvel som udenlandske tatovører), skal de ligeledes være registreret i sikkerhedsstyrelsens database. Dette gælder både hvis de ansatte er på gæstevisit, eller arbejder permanent i butikken.

Om DTL, Dansk Tatovør Laug:

DTL blev stiftet tilbage i 1990, hvor man lavede de første retningslinjer for hygiejniske arbejdsmetoder for tatovører. Foreningen var den første af sin art der skabte regler på området, og indførte sikkerhed for kunden, med kunden i centrum.

DTL er Skandinaviens ældste brancheforening for tatovering, og stadigvæk den eneste demokratiske forening i Danmark, som kræver at du er lovmæssigt registreret hos myndighederne for at være medlem.

Man kan kun blive optaget i DTL hvis man er tatovør (i.e. registreret tatovør), og har tatoveret i mindst 3 år.

Er din tatovør registreret tatovør? Det er alle i DTL!

Bestyrelsen i DTL

 

19.03.2019 – Vejledende kontrolbesøg af Sikkerhedsstyrelsen (SIK)

I går tillod jeg mig at være med til SIKs besøg, hos de gode folk fra Le fix City Tattoo, vistnok de første af vores medlemmer som har vejledende kontrolbesøg. Der var 2 folk fra SIK, den ene var Oliver Gade som kom og afholdt infomøde sammen med DTL i weekenden.

Det meste i lokalerne blev gennemgået:

Arbejdsstationer, afstand imellem dem. Det virkede som en personlig vurdering.

Baglokale i forhold til hvor man spiser mm.

Nogle radiatorskjulere blev løftet af og set efter, for mulig tilgængelig rengøring.

Sterilrum, autoclave og procedurer med at sterilisere, blev gennemgået.

Dadan viste opsætning og afdækning af arbejdsbord forud for tatovering. Stole til kunder og afdækning af disse blev gennemgået.

Ras forklarede proceduren mht. forberedelse af tatovering. Vask med sæbe, afspritning af området på kunden inden tatovering.

Der kom en del spørgsmål omkring arbejdsprocedurer.

Det blev bemærket fra SIKs side, at:

Trægulvet havde nogle revner. Der manglende tilgængelig håndvask  for tatovørerne, og dispensere til papir, sæbe og håndsprit ved håndvask.

SIK har et sagsnummer som vil følge den enkelte butik.

Ras vil sende billeder som dokumentation, efterhånden som de får det forskellige på plads. Dette var dog ikke et krav fra SIKs side, men så er de informeret og det ligger hos dem at det er rettet.

Jeg synes det var et meget sobert besøg, ikke noget som man skal være oppe at køre over.

Jeg tror de fleste af os kan fikse en ekstra håndvask og dispensere, samt sørge for at alle flader i tatoveringslokalet er vaskbare.

Frank Rosenkilde, formand DTL

 

 

11.03.2019 – WORKSHOP/INFOMØDE 16. marts 2019.

VI GLÆDER OS til netværksdag for registrerede tatovører, på Helsingør Vandrehjem i næste weekend.

Pladserne er ved at være godt fyldt op, så skynd dig at melde dig til, hvis du ikke vil gå glip af denne spændende dag!

PRIS og tilmelding: Ronni Froberg (tlf. 50 39 16 11).

Lørdagen kommer til at forløbe således:

Ankomst kl. 13:00

Start kl. 14:00

Kaffe/Frugt.

Introduktion og velkomst ved formand for Dansk Tatovør Laug, Frank Rosenkilde (Bel Air Tattoo, Kbh.).

Besøg af SIKKERHEDSSTYRELSEN

 • Hvad kigger man på, under et tilsyn?
 • Kan besøgene være uanmeldte?
 • Hvilke typer farveregistrering er godkendte (der findes mange)?
 • Hvor langt fra hinanden skal tatovørerne arbejde i en butik?
 • Skal alle tatovører have en håndvask?
 • Hvor mange tatovører i DK har registreret sig, og hvad er konsekvenserne ved at arbejde ulovligt?
 • Kan man anmelde en ulovlig tatovør (hjemmetatovør)?
 • Hvad har det af konsekvenser, hvis en tatovør eller en butik ikke bliver godkendt?
 • Er der eksempler på at man har udstedt bøder?
 • Hvordan håndterer man gæstetatovører, skal de bruge butikken farver?
 • Er det rigtigt at de hygiejnekurser der findes pt. er ugyldige (ikke certificerede)?

Der vil være åben spørgerunde, og mulighed for at få svar på alt omkring den nye tilsynsordning.

Slut senest kl. 16:00.

PAUSE

Kl. 16:00, WORKSHOP, Flashtegning

Introduktion ved eventkoordinator, og næstformand i DTL, Ronni Froberg (Hr og Fru Tattoo, Aarhus).

 • Siggy Starfish (Death or Glory Tattoo, Kbh.)
 • Jacob Sørensen (The Boulevard Socialclub Tattooparlor, Aalborg)
 • Lars Lemb Gramkow (Lucky Star Tattoo, Aabybro)

De tre aktører placerer sig rundt omkring i lokalet med deres grej, og tegner og maler.  Man kan kigge på, kigge med, stille spørgsmål. Vi opfordrer deltagerne til at medbringe eget tegnegrej eller iPads, og deltage i fællesskabet. Der vil blive tegnet og malet, med blyant, markere og akvarel. Den bliver tegnet digitalt med IPad, med programmet Procreate (for begyndere).

Slut senest kl. 19:00.

PAUSE

19:00 Aftensmad + dessert

Efter aftensmaden vil der være socialt samvær og hygge. Der vil blive opstillet et fadølsanlæg, som man selv holder styr på i forhold til betaling (!). Man er desuden meget velkommen til selv at medbringe snacks, drikkelse og alkohol.

Kl. ca. 20:00, Præsentation af Ink0nu (online registreringsportal)

Introduktion ved bestyrelsesmedlem i DTL, Hans Jensen (Art Factory Tattoo, Valby).

Desuden planlægges en Vin- og romsmagning (3 forskellige rom, 3 rødvine og en lille surprice), dette kræver dog minimum 20 personer tilmeldt.

Pris pr. person for dette er kr. 189.

PRISER:

 • KUN INFOMØDE + WORKSHOP (pr. person, kaffe/frugt, aftensmad og dessert) = kr. 249
 • INFOMØDE + WORKSHOP + OVERNATNING (pr. person, kaffe/frugt, aftensmad, overnatning, morgenmad) = kr. 549 (tillæg ved leje af håndklæde/linned, tillæg ved enkeltværelse).
 • Man afregner selv med Danhostel Helsingør.
 • Vin- og Romsmagning (pr. person) kr. 189

Man afregner selv med Hans Jensen

Bemærk i øvrigt:

Dansk Tatovør Laug afholder generalforsamling om søndagen (den 17. marts 2019). Dette er et lukket arrangement kun for medlemmer af DTL.