Vedtægter

Vedtægter for Dansk Tatovør Laug

 

§1 – Navn og hjemsted

Stk. 1

Laugets navn er Dansk Tatovør Laug.

Stk. 2

Lauget er hjemhørende i Danmark.

 

§2 – Laugets formål

Stk. 1

Laugets formål er, at arbejde for at fremme forståelsen af vigtigheden af at udføre tatovørarbejde i overensstemmelse med den gældende lovgivning – såvel national lovgivning som EU-lovgivning – og at pågældende arbejde udføres i forhold til de af Laugets udstukne retningslinjer, angående arbejdsmetoder og hygiejneregler. Disse retningslinjer er de samme, som er beskrevet af sikkerhedsstyrelsen (www.sik.dk), i forbindelse med tilsyn på et godkendt tatoveringssted.

Stk. 2

Dansk Tatovør Laug har også som formål, at virke som ambassadør for faget overfor myndigheder, medier og kunder. I denne rolle skal Laugets arbejde stå for så stor eksponering som muligt, da det er i Laugets interesse at fremstå som den toneangivende og kompetente repræsentant for tatovørfaget i Danmark.

Stk. 3

Dansk Tatovør Laug laver fælles reklame og markedsføring for sine medlemmer. Lauget står i denne forbindelse for driften af en hjemmeside (www.dansktatovoerlaug.dk), og markedsføring af Laugets aktiviteter på sociale medier (Facebook og lignende). Derudover kan markedsføring f.eks. være tryksager, infostande i forbindelse med conventions m.m.

 

§3 – Medlemskreds og kontingent

Stk. 1

Som medlem af Dansk Tatovør Laug kan enhver optages, der opfylder følgende:

 • Ansøgeren skal være registreret tatovør, og være tilknyttet et godkendt og registreret tatoveringssted
 • Ansøgeren skal på forlangende indsende foto materiale af det arbejde han/hun har udført.
 • Ansøgeren skal arbejde i Danmark, og være bosiddende i Danmark.
 • Ansøgeren skal have arbejdet som professionel tatovør i minimum 3 år.

 

 • Ansøgeren kan forvente et besøg fra en af DTLs kontaktpersoner, i forbindelse med sin optagelse i Lauget.

 

 • DTL anbefaler desuden at man som medlem af DTL er vaccineret imod hepatitis B (leverbetændelse), og at man har gennemført førstehjælpskursus.

Stk. 2

Derudover kan alle personer der arbejder som tatovørlærling under en registreret tatovør, og tilknyttet et godkendt og registreret tatoveringssted, optages i Lauget som lærling. Lærlinge har adgang til generalforsamling, men har ikke stemmeret.

Stk. 3

Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen af Generalforsamlingen. Medlemskontingentet indbetales af medlemmerne direkte til Laugets bankforbindelse.

Danske Bank

Reg. 1551 / konto nr. 0008751854

Ved betaling af kontingent SKAL der påføres medlemmets fulde navn ved indbetalingen.

Indbetaling af kontingentet af det kommende år fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 4

Når kontingentet er betalt, modtager medlemmet et diplom/medlemsbevis med medlemsnummer, navn og gyldig tidsperiode. Medlemsbeviset kan enten udleveres til den ordinære generalforsamling, eller sendes med post eller digitalt (e-mail), på et for bestyrelsen hensigtsmæssigt tidspunkt.

Stk. 5

DTL optager ikke passive medlemmer, men kan (efter demokratisk nominering og afstemning) tilbyde et æresmedlemsskab til tatovører, der har trukket sig tilbage fra arbejdslivet. Et æresmedlem (levende eller afdød) skal have haft en særlig indflydelse på (dansk) tatovering og dens historie. Et æresmedlemsskab af DTL udløser automatisk en plads i Laugets ”Hall of Fame”.

Stk. 6

I forbindelse med optagelsen i DTL skal følgende oplysninger oplyses:

Navn

Firmanavn

Firma adresse – såvel som privat adresse

Telefonnummer

E-mail adresse

CVR-nr. (hvis man har et sådant)

Det er medlemmets eget ansvar, at foretage adresse ændring overfor Lauget (formand eller kasserer/sekretær).

 

§4 – Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod Laugets vedtægter.

I sager om udelukkelse eller eksklusion, har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. En afgørelse om udelukkelse eller eksklusion kræver 2/3-deles majoritet af bestyrelsens stemmer.

 

§5 – Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er Laugets højeste myndighed i alle anliggender.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes senest sidste søndag i marts hvert år, og indkaldes med minimum 4 ugers varsel. Det er formanden (evt. via sekretæren) der forestår indkaldelsen, og tilskriver hvert enkelt medlem via email. Det bestræbes at mødet afholdes på skift, på Sjælland, Fyn og i Jylland.

Stk. 3

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 4

Alle medlemmer af DTL har adgang til generalforsamlingen, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Alle medlemmer har stemmeret, der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 5

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent
 • Formandens beretning af det forløbne år – til godkendelse
 • Kassererens beretning af det forgangne år, samt forelæggelse af revideret regnskab – til godkendelse
 • Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år – til godkendelse
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg
  • Formand på valg i lige år
  • 2-4 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år
  • 2 suppleanter på valg hvert år (hvis muligt)

Stk. 6

Efter generalforsamlingen mødes den nyvalgte bestyrelse og konstituerer sig selv med en næstformand, kasserer, en sekretær og minimum et menigt medlem. Bestyrelsen vælger selv revisor/bogholder.

 

§6 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

En ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes hvis mindst 1/3 af Laugets stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom, med angivelsen af det eller de emner der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter begæringen modtages.

For så vidt angår krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning mm. gælder de samme bestemmelser som overfor den ordinære generalforsamling.

 

§7 – Forretningsorden og bestyrelse

Stk 1.

Imellem 2 generalforsamlinger styres Lauget af bestyrelsen.

Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og afholder bestyrelsesmøder efter behov.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2/3 – heriblandt formanden – er til stede. Bestyrelsen fører referater over deres møder, og disse rundsendes til medlemmerne til orientering, umiddelbart efter godkendelse i bestyrelsen.

Stk. 3

Dansk Tatovør Laug tegnes af formanden eller kassereren.

Stk. 4

Formanden og bestyrelsen arbejder ulønnet, og får kun i få og specielle tilfælde godtgørelse for transportudgifter og lign.

Stk. 5

De på generalforsamlingen valgte suppleanter til bestyrelsen, kan deltage i bestyrelsesmøderne. Dog uden stemmeret.

 

§7 – Regnskab

Stk. 1

Laugets regnskabsår er regnskabsåret.

Stk. 2

Bestyrelsen skal fremlægge driftsregnskab og status (i henhold til gældende lovgivning) ved den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

§8 – Revision

Stk. 1

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor/bogholder, og en revisor/bogholder suppleant.  Revisor/bogholder har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og kassebeholdning.

 

§9 – Vedtægtsændringer

Stk. 1

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver lovligt indkaldt generalforsamling, hvor 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§10 – Opløsning af Dansk tatovør Laug

Stk. 1

Bestemmelse om opløsning af Dansk Tatovør Laug kan tage på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt kun med dette formål for øje.

Stk. 2

For at denne generalforsamling er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af Laugets medlemmer er til stede.

Stk. 3

Ved opløsning af Dansk Tatovør Laug skal det på denne sidste generalforsamling tages stilling til, hvilken offentlig kunstfond, der skal være modtager af Laugets eventuelle formue.

 

Vedtaget på  Dansk Tatovør Laugs generalforsamling 17. marts 2019

./. Eventuelle bilag kan være vedhæftet, og vil ses her nedenfor:

 

 

 

 

DTL

Bliv medlem

Medlemsliste

Bestyrelsen

Kontakt

Kontaktside

Formand: Frank Rosenkilde

formand@dansktatovoerlaug.dk